Mladá Boleslav
firemní prodejna VapeZone.cz 
 
Mladá Boleslav, 293 01, V. Klementa 175 - Prodejna se nachází nad křižovatkou s ul. Husova
 
Otevírací doba:
PONDĚLÍ - PÁTEK: 9:00 - 17:00 hod.
SOBOTA: 09:00 - 12:00 hod.
NEDĚLE: Zavřeno
 
Parkování před obchodem, příp. na přilehlých parkovištích.
 
Přímo u prodejny je zastávka městské dopravy: 
Třída V. Klementa, linka B, C 20 30 31 40 41 42 50 60 70 71 72 73.
 
GPS prodejny: 50°24'54.627"N, 14°54'37.454"E      


Zvětšit mapu

Reklamační řád

 
1. Právo kupujícího na reklamování vadného zboží
 
 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat při převzetí zboží nebo v záruční době. Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávané zboží má kvalitu a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, který firma pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Firma odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na případy uvedené v bodě 1.b.
 
 • Reklamaci nelze uplatnit na vady zboží, pro které byla poskytnuta sleva a na vady, které zavinil kupující po převzetí zboží při vlastní dopravě, montáži a vlastní úpravou zboží, zejména v rozporu s návodem k montáži a na používání a ošetřování nábytku, a vady vzniklé užíváním ve vlhkém nebo chemicky agresivním prostředí. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

2. Místo uplatnění reklamace
 
 • Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně VapeZone.cz, tř. Václava Klementa 175, Mladá Boleslav 293 01

3. Způsoby prokázání reklamace
 
 • Koupi reklamovaného zboží kupující prokazuje nejlépe příslušným prodejním dokladem nebo jakýmkoliv způsobem, ze kterého je zřejmé, kdy a kde zboží zakoupil, současně s dodáním reklamovaného zboží. Při nedodržení výše uvedených podmínek nemusí být reklamace přijata.

4. Postup při uplatňování a vyřízení reklamace

4.1 Kupující se dostaví na místo uplatnění reklamace a uplatní nárok tak, že vytkne konkrétní vadu (označením vadné vlastnosti nebo popsáním projevu vady) a pracovníkovi firmy sdělí, jaký konkrétní nárok ve smyslu bodu 6 nebo 7 z odpovědnosti za vady uplatňuje. Pracovník firmy je povinen sepsat s kupujícím v místě uplatnění reklamace reklamační protokol v souladu s bodem 3 reklamačního řádu.
 
4.2 Kupující odešle reklamaci na adresu - tř. Václava Klementa 175, Mladá Boleslav 293 01
 
4.3 Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech:
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
 • poškozením zboží živly
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití
 • poškozením zboží při přepravě, pokud tuto přepravu nezajišťoval pro zákazníka prodávající
Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. V pozdější lhůtě může být reklamace vyřízena pouze v případě, že se na tom pracovník firmy a kupující dohodnou.

Pokud kupující není spokojen s vyřízením reklamace ani po případném přešetření případu vedením firmy, může uplatnit své právo prostřednictvím soudu.

Při vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy nebo výměnou zboží, dohodnou pracovníci firmy způsob vrácení nebo výměny zboží.

5. Lhůty pro uplatnění reklamace (záruční doba)
 • Záruční doba činí 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak
 • Na baterie je záruční doba 300 nabíjecích cyklů
 • Na spotřební materiál se záruka nevztahuje
 • Je-li reklamace zboží nebo jeho součásti vyřízena opravou, nezapočítává se do záruční doby zboží doba od uplatnění reklamace do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít. Pracovník firmy je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání
 • Vyřídí-li se reklamace kupujícího výměnou vadného zboží za bezvadné, běží na zboží převzaté kupujícím nová záruční doba
6. Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží.

 
 • Jde-li o odstranitelnou vadu, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou vadného zboží. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit
 • Firma však může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné
 • Jde-li o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat, má právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy

7. Neodstranitelné vady
 
 • Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo: požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití
8. Poskytování slev

Při určování výše slevy se přihlíží k rozsahu vady a stupni poškození.

9. Související předpisy

 
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

10. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád platí pro Českou republiku a týká se kupujících nepodnikatelů.
V případě koupi na IČO se řídí obchodním zákoníkem.
 
Nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020

V Jihlavě 1. dubna 2020

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

 

Na eshopu platí zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

 

Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu a analytické účely využíváme soubory cookies.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Souhlasím
Nastavit
Nesouhlasím